Twv 56 Tsob Kuab Lus (6 Seconds)

 

Attendance:

Note: Yog koj kawm qhov nov no ces, mus sau koj lub npe rau hauv lub comment box. (Nyob hauv qab nplooj nov.)

Note: Attendance. If you study this page, type your name in the comment box. (down below on the bottom of this page.)

Xyaum kom txog 5 ntiag mam li tsum

 

Xya lub quas khij ciam hauv nov yog peb los mus xyaum ib kab ntawv zuj zus xwb. (6 second pauv ib tug qauv)

 

Nkauj-Plhis Nrhiav-Nqhis Rhawv-Nthuav Zeej-Hmoov Hnub-Txhu Nplaim-Ntxhee Keeb-Pa