Twv 22 Txoj Cim Txuj Sawv Kawm (6 Seconds)

 

 

Attendance:

Note: Yog koj kawm qhov nov no ces, mus sau koj lub npe rau hauv lub comment box. (Nyob hauv qab nplooj nov.)

Note: Attendance. If you study this page, type your name in the comment box. (down below on the bottom of this page.)

Xyaum kom txog 5 ntiag mam li tsum

One thought on “

Twv 22 Txoj Cim Txuj Sawv Kawm (6 Seconds)

 

If you study this page, please type your name in the comment box then summit so we know that you are here. Yog koj kawm nplooj nov no ces, sau koj lub npe rau hauv lub comment box nov ces nyem post comment xa tuaj rau peb.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.