WEEKLY STUDY LESSONS

XYAUM KOM TAU, TSIS YOG XYAUM KOM DHAU !!

Ib lub lim tiam twg peb muaj ib txheej kev kawm tus qauv xeeb txuj. Yog koj muab koj lub sij hawm los kawm raws li qhov muab teeb tseg ntawm nov ces ib hlis xwb koj yuav nyeem thiab sau tau tsev Hmoov Ntuj tus qauv xeeb txuj nov kom npliag lias lawm. Yog tom qab ib lub hlis ntawv koj tseem nyeem thiab sau tsis tau ces txhais tau hais tias koj lam kawm kom dhau xwb, koj tsis kawm kom tau. Nco ntsoov tias lub neej vam meej yog lub neej sib zog, rau siab, nqis caij, nqis zog, nqis tswv yim, mas thiaj li pov puag tau yus tsev neeg Hmoov Ntuj.

 

Speed Test

You can use this table or the sidebar on the right side to practice the lessons.

 

Week 1 Study Lessons – All lessons are in 6 seconds

KUAB
(Monday)

Keeb txog Pa
TSHUAJ
(Tuesday)

Nplaim txog Ntxhee
YEEJ
(Wednesday)

Hnub txog Txhu
LEEJ
(Thursday)

Zeej txog Hmoov
CIM
(Friday)

Rhawv txog Nthuav
NKAWM
(Saturday)

Nrhiav txog Nqhis
NKAUJ
(Sunday)

Nkauj txog Plhis
NKAUJ
(Sunday)

Sunday Group Study

 

Week 2 Study Lessons – All lessons are in 4 seconds

KUAB
(Monday)

Keeb txog Pa
TSHUAJ
(Tuesday)

Nplaim txog Ntxhee
YEEJ
(Wednesday)

Hnub txog Txhu
LEEJ
(Thursday)

Zeej txog Hmoov
CIM
(Friday)

Rhawv txog Nthuav
NKAWM
(Saturday)

Saturday Study Lesson

Nrhiav txog Nqhis
NKAUJ
(Sunday)

Nkauj txog Plhis
NKAUJ
(Sunday)

Sunday Group Study

 

Week 3 Study Lessons – All lessons are in 2 seconds

KUAB
(Monday)

Keeb txog Pa
TSHUAJ
(Tuesday)

Nplaim txog Ntxhee
YEEJ
(Wednesday)

Hnub txog Txhu
LEEJ
(Thursday)

Zeej txog Hmoov
Cim
(Friday)

Rhawv txog Nthuav
Nkawm
(Saturday)

Nrhiav txog Nqhis
Nkauj
(Sunday)

Nkauj txog Plhis
Nkauj
(Sunday)

Sunday Group Study

 

Week 4 Study Lessons – All lessons are in 1 seconds

KUAB
(Monday)

Keeb txog Pa
TSHUAJ
(Tuesday)

Nplaim txog Ntxhee
YEEJ
(Wednesday)

Hnub txog Txhu
LEEJ
(Thursday)

Zeej txog Hmoov
CIM
(Friday)

Rhawv txog Nthuav
NKAWM
(Saturday)

Nrhiav txog Nqhis
NKAUJ
(Sunday)

Nkauj txog Plhis
NKAUJ
(Sunday)

Sunday Group Study