Nyeem Yeej Ntxiv Leej (6 Seconds)

Please Note: Qhov ntawm nej nyob tam sim nov yog qhov uas nej xyaum nyeem 16 Lub Yeej Huam Paj Ntsha thiab 8 Zaj Leej Faj Yuaj Xob.

Warning: Txhua txhua lo lus qaud ntuj ntawm nov yog computer tso (computer generate) tawm los rau peb nyeem xwb mas muaj qee zaus computer yuav tso tau tej lo lus tsis zoo nyeem od.

Xyaum kom txog 5 ntiag mam li tsum

Go to Lesson Page

If you study this page, please type your name in the comment box then summit so we know that you are here. Yog koj kawm nplooj nov no ces, sau koj lub npe rau hauv lub comment box nov ces nyem post comment xa tuaj rau peb.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.