Information

If you are member of Kev Ntseeg Leej Niam Kee Tiam Vaj Lis Thum and would like to log in to view our protected and private materials, please go to Tsev Hmoov Ntuj facebook group to get login info. Keep in mind that our facebook group also private so if you are not a member of Kev Ntseeg Leej Niam, you will not be able to join the group. If are a member of Kev Ntseeg Leej Niam, and are not already a member of the facebook group, you can request to join. After we verified that you are a member of kev Ntseeg Leej Niam, we will approve your request.

Yog koj yog ib tug tswv cuab ntawm Kev Ntseeg Leej Niam Kee Tiam Vaj Lis Thum es koj xav nkag mus saib peb cov protected thiab private txhua yam nyob rau hauv lub xyab sam nov no ces koj yuav tau login koj thiaj li saib tau. Yog koj tsis paub username thiab password no ces koj mus lawm tom Tsev Hmoov Ntuj facebook group ces username thiab password qhia nyob rau tov. Yog koj tsis yog tswv cuab ntawm Kev Ntseeg Leej Niam ces peb yuav tsis tso cai rau koj nkag rau lub xyab sam nov los yog yuav tsis txais koj nkag rau tom Tsev Hmoov Ntuj facebook private group thiab.

 

Thank you,

Tswv Yengkuabzeej Lee

 

 

 

 

 

 

If you study this page, please type your name in the comment box then summit so we know that you are here. Yog koj kawm nplooj nov no ces, sau koj lub npe rau hauv lub comment box nov ces nyem post comment xa tuaj rau peb.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.